Szkolenie – Walidacja systemów sterowania i bezpieczeństwa maszyn zgodnie z normą ISO 13849-2

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z systemami sterowania związanymi z bezpieczeństwem dla maszyn oraz z pojęciem walidacji. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami normy PN EN ISO 13849-2 dotyczącymi walidacji systemów sterowania oraz oprogramowania sterowników bezpieczeństwa.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla osób które zawodowo zajmują się projektowaniem, programowaniem lub weryfikacja systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem w tym programistów, projektantów, inżynierów, kierowników zespołów projektowych.  

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wstęp do bezpieczeństwa systemów sterowania
 • Przypomnienie podstawowych pojęć z normy PN EN ISO 13849-1 dotyczących systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • Kategorie bezpieczeństwa
 • Poziomy Performance Level
 • Definicja walidacji
 • Plan walidacji
 • Walidacja systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem  według normy PN EN ISO 13849-2
 • Walidacja instalacji elektrycznej
 • Walidacja według norm typu B i C
 • Walidacja według wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top