Szkolenie – System Lock out Tag Out – bezpieczeństwo podczas napraw i konserwacji maszyn

Cel szkolenia

Każda maszyna jest zasilana potencjalnie niebezpiecznym źródłem energii. Każda z tych energii może spowodować sytuację niebezpieczną podczas normalnej obsługi  ale także podczas prac serwisowych czy konserwacyjnych. Dla ochrony pracowników podczas prac które są wykonywane na maszynie powinny być zastosowane techniczne środki bezpieczeństwa takie jak odłączenie od źródeł energii, co będzie chronić przez niezamierzonym uruchomieniem.

Celem szkolenia jest przedstawienie technicznych środków mających na celu bezpieczne izolowanie źródeł zasilania i oznaczenia maszyny,  a także poprawnego zarządzania  czyli system Lock Out Tag Out (LOTO).

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio pracujących przy maszynach, osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu, personelu technicznego, elektryków, służb BHP, a także do kierownictwa odpowiedzialnego za kwestie techniczne oraz kierowników produkcji.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wstęp do bezpieczeństw maszyn
 • Wstęp do przepisów i norm dotyczących izolacji niebezpiecznych źródeł energii  
 • Definicja Lock Out Tak Out – blokowanie i etykietowanie
 • Źródła energii – elektryczne, pneumatyczne, mechaniczne, grawitacja, itd.
 • Zabezpieczenie maszyny przed nieoczekiwanym uruchomieniem
 • Proces LOTO
 • Strategia LOTO
 • Opracowanie procedury LOTO
 • Przykłady Praktyczne
 • Narzędzia LOTO
 • Wdrożenie procedury LOTO
 • Podsumowanie, wnioski, pytania

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top