Szkolenie – Bezpieczeństwo robotów – roboty współpracujące Coboty

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami bezpieczeństwa które są stawiane maszyną opartym o roboty współpracujące – Coboty. Szkolenie przedstawia proces oceny zgodności stanowiska zrobotyzowanego, ocenę ryzyka zagrożeń powodowanych przez coboty oraz sposoby ograniczenia (redukcji) ryzyka. Podstawę do odpowiedniego projektowania bezpieczeństwa dla stanowisk zrobotyzowanych są normy techniczne które dokładnie opisują wymagania bezpieczeństwa.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które podczas swojej pracy zawodowej mają bezpośrednią styczność z cobotami przemysłowymi zarówno w czasie projektowania stanowisk, jak równiej podczas użytkowania maszyn na których zainstalowane są coboty, inżynierom projektującym stanowiska zrobotyzowane, inżynierom utrzymania ruchu, osobą z działów BHP.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wprowadzenie do technicznego bezpieczeństwa maszyn
 • Podstawowe terminy związane z bezpieczeństwem maszyn
 • Wymagania prawne dotyczące projektowania i budowy stanowisk z cobotami  
 • Ocena ryzyka a układ bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych
 • Środki redukcji ryzyka dla cobotów   
 • Podstawowe wymagania dla stanowisk z cobotami
 • Dostęp do strefy niebezpiecznej cobota
 • Kolizja robota z człowiekiem
 • Wymagania odnośnie siły kolizji
 • Pomiar siły kolizji
 • Wygrodzenia ochronne
 • Odległości bezpieczeństwa
 • Kurtyny bezpieczeństwa
 • Układ bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych
 • Tryby pracy cobota
 • Wnioski, dyskusja, podsumowanie

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN-EN ISO 10218-1 – Roboty i urządzenia dla robotyki — Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych — Część 1: Roboty
 • PN-EN ISO 10218-2 – Roboty i urządzenia dla robotyki — Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych — Część 2: System robotowy i integracja
 • ISO/TS 15066 – Robots and robotic devices — Collaborative robots
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top