Szkolenie – Ocena ryzyka maszyn – Szkolenie dla użytkowników maszyn

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzenia oceny ryzyka maszyn, przepisami prawnymi oraz odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa maszyn w zakładzie. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z procesem oceny zgodności maszyn, identyfikacją zagrożeń, oceną zagrożeń oraz ewaluacji ryzyka. Celem procesu oceny ryzyka jest identyfikacja maszyn dla których wymagane jest podjęcie działań mających redukujących zagrożenia występujące na maszynie.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowania jest dla użytkowników maszyny oraz wszystkich osób mających styczność z maszynami w zakładzie pracy, zarówno osób bezpośrednio pracujących przy maszynach jak też kadrę inżynierską i kierowniczą odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa maszyn. Szkolenie przedstawia w prosty i przejrzysty sposób procedurę oceny bezpieczeństwa maszyn.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wprowadzenie do technicznego bezpieczeństwa maszyn
 • Podstawowe terminy związane z bezpieczeństwem maszyn
 • Wymagania przepisów krajowych (ustawy i rozporządzenia) w stosunku do maszyn użytkowanych w zakładzie
 • Odpowiedzialność użytkownika maszyn
 • Wymagania zasadnicze
 • Wymagania minimalne
 • Oznakowanie CE maszyn
 • Oceny ryzyka – identyfikacja zagrożeń, najczęściej stosowane metody analizy ryzyka, kryteria akceptowalności, przykłady oceny ryzyka dla wybranego stanowiska
 • Warsztaty z oceny ryzyka dla przykładowej maszyny
 • Wnioski, dyskusja, podsumowanie

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top