Szkolenie – Ocena ryzyka maszyn – Szkolenie dla producentów i integratorów maszyn

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzenia oceny ryzyka maszyny podczas projektowania oraz budowy maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną procesem oceny zgodności na etapie projektowania lub na etapie budowy lub modernizacji maszyny. Proces zostanie przedstawiony w etapach od identyfikacji zagrożeń, oceny i ewaluacji ryzyka do podjęcia działań mających na celu redukcję zagrożeń występujących na maszynie.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowania jest dla producentów maszyn oraz ich pracowników, działów konstrukcyjnych, inżynierów oraz kierowników lub dyrektorów. Wszystkie osoby które biorą udział w procesie projektowania i budowy maszyn zostaną zapoznani z odpowiednimi procedurami które pozwolą na ocenę zgodności maszyny. W ramach szkolenia zostanie przeprowadzony warsztat praktyczny z oceny ryzyka dla przykładowej maszyny lub dla maszyny wybranej przez uczestników.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wprowadzenie do technicznego bezpieczeństwa maszyn
 • Podstawowe terminy związane z bezpieczeństwem maszyn
 • Wymagania prawne dotyczące projektowania i budowy maszyn
 • Odpowiedzialność producenta maszyny
 • Ocena ryzyka technicznego maszyn:
 • Identyfikacja zagrożeń,
 • Najczęściej stosowane metody analizy ryzyka,
 • Kryteria akceptowalności zagrożeń
 • Przykłady oceny ryzyka dla wybranego stanowiska
 • Warsztaty z oceny ryzyka dla przykładowej maszyny

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top