Szkolenie – Bezpieczeństwo systemów transportowych (transportery, roboty, maszyny i integracja maszyn)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań bezpieczeństwa jakie są stawiane systemom transportowym wykorzystywanych w przemyśle. Podstawą szkolenia są wymagania normy zharmonizowanej  PN EN 619 – Urządzenia i systemy transportu ciągłego — Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych oraz wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Systemy transportu są często połączone z innymi maszynami takimi jak stanowiska zrobotyzowane, paletyzery, owijarki, magazyny. Szkolenie oprócz podstawowych wymagań bezpieczeństwa dla systemów transportowych przedstawia też wymagania związane z różnymi strefami pracy systemów w ciągu produkcyjnym np. zabezpieczenie wejścia do strefy robota, używacie kurtyn bezpieczeństwa oraz systemu mutingu.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zawodowo zajmują się projektowaniem lub użytkowaniem i utrzymywaniem systemów transportowych wraz z innymi maszynami które znajdują się w ciągu produkcyjnym. Personel techniczny związany z projektowaniem, inżynierowie mechanicy, inżynierowie automatycy, inżynierowie elektrycy, kierownicy utrzymania ruchu, osoby działów inwestycji, personel odpowiedzialny za odbiory maszyn lub oddanie do użytku maszyn w zakładzie. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wstęp do bezpieczeństwa systemów transportowych
 • Podstawowe wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w odniesieniu do systemów transportowych
 • Norma PN EN 619 – Urządzenia i systemy transportu ciągłego — Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych – podstawowe wymagania
 • Norma PN EN 619 – transportery rolkowe
 • Norma PN EN 619 – transportery łańcuchowe
 • Norma PN EN 619 – określenie strefy dostępu do systemu, strefa ograniczonego dostępu
 • Norma PN EN 619 – zabezpieczenie ładunków
 • Norma PN EN 619 – zabezpieczenie wejścia oraz wyjścia ze strefy niebezpiecznej
 • Norma PN EN 619 – przejścia nad systemami transportu
 • Wygrodzenia, osłony stałe oraz ruchome
 • Kurtyny bezpieczeństwa, funkcja mutingu
 • Systemy bezpieczeństwa związane z systemami transportu
 • Podsumowanie, wnioski, pytania

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN EN 619 – Urządzenia i systemy transportu ciągłego — Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top