Szkolenie – Bezpieczeństwo układów sterowania i systemów bezpieczeństwa maszyn – norma PN EN ISO 13849-1

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z systemami bezpieczeństwa maszyn na podstawie normy PN EN ISO 13849-1. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem Performance Level PL oraz Safety Integrity Level SIL oraz takimi parametrami systemów bezpieczeństwa jak Kategoria, Pokrycie Diagnostyczne (Diagnostic Coverage), wspólne błędy (Common cause failure), średni czas do niebezpiecznej usterki (MTTFd). Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykłady obliczeń dla różnych kategorii bezpieczeństwa używanych w maszynach.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowania jest dla producentów lub użytkowników maszyny, gdzie inżynierowie i projektanci zajmują się projektowaniem układów sterowania związanych z bezpieczeństwem lub weryfikują układy bezpieczeństwa maszyn. Osoby które powinny uczestniczyć w szkoleniu to głównie inżynierowie automatycy, inżynierowie projektanci układów elektrycznych, kierownicy działów projektowych, dyrektorzy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wprowadzenie do technicznego bezpieczeństwa maszyn
 • Podstawowe terminy związane z bezpieczeństwem maszyn
 • Wymagania prawne dotyczące projektowania i budowy maszyn
 • Ocena ryzyka a układ bezpieczeństwa
 • Środki redukcji ryzyka a układy bezpieczeństwa
 • Podstawowe parametry systemów bezpieczeństwa
 • Performance Level (PL)
 • Safety Integrity Level (SIL)
 • Pokrycie diagnostyczne (DC)
 • Wspólne błędy (CCF)
 • Osłony beŚredni czas do niebezpiecznej usterki (MTTFd)
 • Przykłady układów systemów bezpieczeństwa
 • Warsztaty z obliczeniami poziomów Performance Level  
 • Wnioski, dyskusja, podsumowanie

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
 • EN IEC 62061 – Bezpieczeństwo maszyn — Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • PN-EN 61508-1 – Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem — Część 1: Wymagania ogólne

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top