Szkolenie – Odbiory maszyn FAT (Factory Acceptance Test) i SAT (Site Acceptance Test)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie procesu odbioru maszyn w zakładzie wykonawcy FAT (Factory Acceptance Test) oraz odbioru maszyn na końcowym etapie w zakładzie Zamawiającego SAT (Site Acceptance Test).

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z procesem oceny maszyn, oceny zgodności maszyn, procedurami testów maszyn oraz podstawowymi wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz norm  zharmonizowanych z dyrektywą.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zawodowo zajmują się zakupem lub transferem maszyn, modernizacjami maszyn lub uczestniczą w procesie przygotowywania specyfikacji dla nowych maszyny, odbiorach maszyn, wprowadzeniem maszyn do zakładu. Personel techniczny związany z zakupami, inżynierowie procesowi, kierownicy utrzymania ruchu, osoby z działu zakupów, dział inwestycji, personel odpowiedzialny za odbiory maszyn lub oddanie do użytku maszyn w zakładzie. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn
 • Podstawowe przepisy związane z odpowiedzialnością za bezpieczna maszynę
 • Kodeks pracy i ogólne przepisy BHP
 • Wymagania minimalne
 • Ustawa o ocenie zgodności i nadzorze rynku
 • Dyrektywa Maszynowa
 • Wprowadzenie do obrotu oraz oddanie do użytku maszyny  
 • Fazy życia maszyny – od producenta do użytkownika  
 • Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa dla nowych maszyn
 • Zakup maszyny w Unii Europejskiej
 • Zakup oraz import maszyny z krajów nie należących do Unii Europejskiej
 • Transfery maszyn  
 • Odbiory maszyn
 • Przeprowadzenie odbioru maszyny u wykonawcy
 • Factory Acceptance Test (FAT)
 • Przeprowadzenie odbioru maszyny na fabryce docelowej
 • Site Acceptance Test (SAT)
 • Podstawowe wymagania które należy zweryfikować podczas odbioru maszyny
 • Wymagania prawne przy pierwszym uruchomieniu maszyny w zakładzie
 • Podsumowanie, wnioski, pytania

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja
 • PN-EN ISO 14119 – Bezpieczeństwo maszyn — Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami — Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 14120 – Bezpieczeństwo maszyn — Osłony — Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top