Szkolenie – Projektowanie układów elektrycznych maszyn zgodnie z normą PN EN 60204-1

Cel szkolenia

Większość maszyn przemysłowych jest zasilana elektrycznie. Producenci maszyn muszą posiadać kompetentne osoby które potrafią projektować układy elektryczne maszyn wraz z systemami bezpieczeństwa maszyn.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom na temat projektowania układów eklektycznych maszyn zgodnie z wymaganiami normy PN EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla osób które zawodowo zajmują się projektowaniem układów elektrycznych maszyn lub układów bezpieczeństwa maszyn, kierowników działów projektowych lub osób które weryfikują maszyny pod kątem zgodności maszyn z wymaganiami norm technicznych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wstęp do bezpieczeństwa elektrycznego maszyn
 • Źródła energii elektrycznej – zagrożenia powodowane przez systemy zasilania
 • Podstawowe pojęcia z normy PN EN 60204-1
 • Sposoby zabezpieczenia maszyny przed dotykiem bezpośrednim
 • Sposoby zabezpieczenia maszyny przed dotykiem pośrednim
 • Podłączeni zasilania maszyny
 • Okablowanie szaf elektrycznych
 • Funkcje i urządzenia sterownicze
 • Interfejs operatora
 • Oznakowanie szaf elektrycznych 
 • Kontrola i testy układów elektrycznych maszyn

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596)
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja

Kontakt w sprawie szkolenia

Zbigniew Zapała, tel. 48 538 337 206

Scroll to Top