Usługi związane z bezpieczeństwem maszyn

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w sprawie wszystkich usług związanych z bezpieczeństwem maszyn.

, tel. 48 538 337 206

Każde urządzenie, które zasilane jest energią powoduje zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, dlatego ważne jest, aby każda maszyna była oceniona pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnych sytuacji niebezpiecznych które mogą prowadzić do wypadków.

Firma Proestima wspiera klientów w kompleksowym podejściu do bezpieczeństwa maszyn i oferuje usługi których celem jest poprawa bezpieczeństwa maszyn:

  • Ocena zgodności maszyn na etapie projektowania – jeżeli jesteś producentem lub kupujesz nową maszynę, firma Proestima przeprowadzi ocenę bezpieczeństwa maszyny na etapie projektowania. Wszystkie niezgodności zostaną wykryte podczas przeglądu projektu, modeli 3D maszyny, schematów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, na tyle wcześnie, że budowa maszyny będzie już uwzględniać poprawki dotyczące bezpieczeństw i zgodności z przepisami. Proces ten zaoszczędzi Twój czas oraz pieniądze ponieważ maszyna, które będzie budowana będzie zgodna z przepisami już na końcowym etapie projektowania.
  • Ocena zgodności maszyn – Każda maszyna wprowadzana na rynek Polski i Unii Europejskiej musi zostać poddana ocenie zgodności na etapie projektowania i produkcji. Proces ten jest wymagany przez przepisy prawa a wynikiem tego procesu jest nadanie oznakowanie CE maszynie oraz przygotowanie i podpisanie Deklaracji Zgodności dla maszyny. Jeżeli jesteś producentem maszyn lub zakładem który produkuje maszyny na własny użytek, firma Proestima wykona dla Ciebie ocenę zgodności maszyny oraz będzie wspierać podczas projektowania i budowy w celu osiągnięcia pełnej zgodności z przepisami.
  • Audyt bezpieczeństwa maszyn – jeżeli masz wątpliwości czy maszyny zainstalowane w Twoim zakładzie są bezpieczne, firma Proestima wykona dla Ciebie audyt bezpieczeństwa. Wynikiem audytu będzie raport dla maszyny w którym zostaną wyszczególnione zagrożenia występujące na maszynie oraz rekomendacje odnoście środków redukcji ryzyka jakie należy zastosować w celu poprawy bezpieczeństwa na maszynie.
  • Kontrola wstępna i okresowa maszyn – Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie wymagań minimalnych dla maszyn każda maszyna podlega pod kontrolę wstępną która powinna zostać wykonana przed pierwszym uruchomieniem maszyny, kontrolę okresową oraz kontrolę specjalną. Firma Proestima wykona dla Ciebie kontrolę maszyn zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań minimalnych oraz w przypadku wykrycia niezgodności przedstawi raport z rekomendacjami.
  • Ocena ryzyka maszyn – ocena ryzyka dla maszyny jest części oceny zgodności i jest wykonywana zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. Ocena ryzyka składa się z kilku kroków w których główną częścią jest identyfikacja zagrożeń oraz ewaluacja ryzyka. Po przeprowadzeniu oceny ryzyka następuje proces zmniejszenia ryzyka jeżeli jest to konieczne. Ocena ryzyka jest procesem iteracyjnym prowadzonym aż do wyeliminowania zagrożeń, w takim stopniu w jakim jest to praktycznie możliwe, i do dostatecznego zmniejszenia ryzyka przez zastosowanie środków ochronnych.  
  • Odbiory maszyn FAT i SAT – Firma Proestima oferuję usługę odbiorów maszyn pod względem bezpieczeństwa na etapie FAT – Factory Acceptance Test oraz na etapie SAT – Site Acceptance Test. Inżynierowie Proestimy przeprowadzają w siedzibie producenta maszyny, w kraju lub za granicą, odbiór FAT, podczas którego wykrywane są niezgodności maszyny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Po odbiorze FAT przygotowywany jest raport z rekomendacjami. Odbiór SAT odbywa się na zakładzie zamawiającego maszynę i koncentruje się na ocenie zgodności maszyny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
  • Analizy układów sterowania maszyn – Bezpieczeństwo pracowników obsługujących maszynę wymaga odpowiedniego układu sterowania, który poprzez monitorowanie osłon i urządzeń bezpieczeństwa zapewni bezpieczne zatrzymanie maszyny. W ramach usługi analizy układów sterowania związanym z bezpieczeństwem firma Proestima przeanalizuje obwody elektryczne zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz PN-EN ISO 13849-2 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja. Wynikiem analizy jest przedstawienie osiągniętego poziomu niezawodności układu sterowania Performance Level zgodnie z normą PN EN 13849-1.
  • Walidacja systemów sterowania maszyn – Błędy które mogą prowadzić do wypadku lub sytuacji niebezpiecznej pojawiają się na każdym etapie projektowania i budowania maszyny, jak również podczas użytkowania maszyny (np. poprzez niepoprawną naprawę awarii maszyny), przez co pracownicy są narażeni na niebezpieczeństwa. Usługa walidacji polega na kontroli działania wszystkich obwodów bezpieczeństwa maszyny, układu zatrzymania awaryjnego, układu monitorowania osłon ruchomych, kontroli działania optycznych systemów bezpieczeństwa oraz wykryciu niezgodności które mogą prowadzić do wypadków poprzez błędy w układzie bezpieczeństwa maszyny.  Usługa wykonywana jest dla nowych maszyn, dla których przeprowadzana jest walidacja na etapie odbiorów lub dla maszyn pracujących już na zakładzie.
  • Pomiary czasu zatrzymania maszyn – maszyny na których zainstalowane są optyczne kurtyny bezpieczeństwa jako środek ochrony pracowników muszą być weryfikowane zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 13855 Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka. W ramach usługi firma Proestima przeprowadzi pomiar zatrzymania maszyny oraz określi czy miejsce instalacji kurtyny bezpieczeństwa jest zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO 13855.  
Scroll to Top